سرای دانش

نشانه خ

تدریس و جشن نشانه خ

خـ غیر آخـر                    خ آخـر

ما دونفربرادر                 غیر آخـروآخـر

شکلی داریم خـمیده        صدا داریم کشیده

آمده ایم در هر جا           یک نقطه داریم در بالا

اول خـانه هستیم             وسط شاخـه هستیم

آمدیم آخـر نـخ                 نشستیم آخـر یـخ

کودک من

نشانه خ

نشانه خ
media-object

isashfnh qflemwjv

20