سرای دانش

تاریخ تحویل کارنامه در دبستان دخترانه پرسش

تحویل کارنامه نیم سال اول تحصیلی در روز شنبه 19 بهمن ماه 1398

 

تاریخ تحویل کارنامه در دبستان دخترانه پرسشاولیا گرامی با توجه به برگزاری جلسه مشاورهء خانواده با محوریت بلوغ  و نوجوانی  در روز شنبه 19 بهمن ماه 1398 از ساعت 12:15 الی 13:45 تحویل کارنامه ی دانش آموزان عزیز در همان روز از ساعت 13:45 الی 14:30 انجام خواهد شد.