سرای دانش

اردوی تفریحی اتاق فرار کوروش

اردوی تفریحی # اتاق فرار کوروش# سرای دانش فلسطین

در روز چهارشنبه 16 بهمن ، ساعت 11:30 - 15:30 دانش آموزان به اردوی تفریحی اتاق فرار کوروش رفتند.

در ادامه عکس هایی یادگاری  برای شما عزیزان ضمیمه شده است:

 

اردوی تفریحی اتاق فرار کوروش اردوی تفریحی اتاق فرار کوروش اردوی تفریحی اتاق فرار کوروش اردوی تفریحی اتاق فرار کوروش