سرای دانش

زنگ مهارت های زندگی امروز پیش دبستان در سرای دانش الغدیر🌸🌸🌸

داستان خرگوش کوچولوی ترسو برای بچه ها گفته شد و پس از گفت و گو، ترس هایشان را نقاشی کردند🌹🌹

ترس کودکان:
ترس واکنشی عاطفی، هیجانی و فیزیکی است که هر فردی هنگام روبرو شدن با خطر واقعی، از خود بروز می دهد و احساس امنیت خود را از دست

می دهد. این واکنش از بدو تولد دیده می شود و پرهیز از خطر برای کودک زمانی که خیلی شدید نباشد بسیار مفید است.
کودکان هنگام مواجهه با ترس مضطرب می شوند، پس بهتر است چگونه کنار آمدن با این عواطف را به آنها بیاموزید تا در آینده بهتر بتوانند با چنین احساساتی مواجه شوند.
ترس های شدید در کودکان سلامت جسمی و فکری آنها را تهدید می کند و در صورت عدم درمان این ترس ها سبب بروز اختلال های جسمی، فکری و تربیتی در کودک می شوند به طوریکه کودک نمی تواند مناسب از فرصت ها و توانایی هایش استفاده کند.

برای درمان و کاهش میزان ترس در کودکان بهتر است نشانه های ترس، علل ایجادکننده و منشاء ترس را بدانیم.🌸🌸🌸
الهه صادقی، مشاور مدرسه

زنگ مهارت های زندگی امروز پیش دبستان در سرای دانش الغدیر🌸🌸🌸زنگ مهارت های زندگی امروز پیش دبستان در سرای دانش الغدیر🌸🌸🌸زنگ مهارت های زندگی امروز پیش دبستان در سرای دانش الغدیر🌸🌸🌸زنگ مهارت های زندگی امروز پیش دبستان در سرای دانش الغدیر🌸🌸🌸زنگ مهارت های زندگی امروز پیش دبستان در سرای دانش الغدیر🌸🌸🌸زنگ مهارت های زندگی امروز پیش دبستان در سرای دانش الغدیر🌸🌸🌸زنگ مهارت های زندگی امروز پیش دبستان در سرای دانش الغدیر🌸🌸🌸