سرای دانش

مسابقات ورزشی در سرای دانش الغدیر 🌸🌸🌸

بر گزاری مسابقات درون مدرسه ای بین پایه ها

🌸🌸🌸به مناسبت دهه فجر مسابقات درون مدرسه ای ورزشی بین هر کدام از پایه ها با حضور دانش آموزان و دبیران ورزش برگزار گردید.🌸🌸🌸

دبیران ورزش :
خانم مولایی
خام احمدی
مسابقات ورزشی در سرای دانش الغدیرمسابقات ورزشی در سرای دانش الغدیرمسابقات ورزشی در سرای دانش الغدیرمسابقات ورزشی در سرای دانش الغدیرمسابقات ورزشی در سرای دانش الغدیرمسابقات ورزشی در سرای دانش الغدیرمسابقات ورزشی در سرای دانش الغدیر