سرای دانش

تشریح موش در کلاس زیست شناسی

در زنگ زیست شناسی مدرسه دانش آموزان مدرسه شاهد تشریح بدن موش بوده اند

در زنگ زیست شناسی توسط دبیر مربوطه آقای محمدی بدن موش تشریح شد . 

تشریح موش در کلاس زیست شناسی


تشریح موش در کلاس زیست شناسی


تشریح موش در کلاس زیست شناسی
بیهوش کردن موش


تشریح موش در کلاس زیست شناسی
موش مرده است


تشریح موش در کلاس زیست شناسی
شکافتن پوست


تشریح موش در کلاس زیست شناسی
پوست جدا شده است


تشریح موش در کلاس زیست شناسی
شکافتن شکم


تشریح موش در کلاس زیست شناسی


تشریح موش در کلاس زیست شناسی
ریه و قلب موش


تشریح موش در کلاس زیست شناسی
چشم موش


تشریح موش در کلاس زیست شناسی
مغز موش