سرای دانش

چگونه برنامه ریزی روزانه داشته باشيم

يكي از دغدغه‌هاي بشر امروزي برنامه‌ريزي روزانه و دستیابي به بالاترين بازدهي است.

يكي از دغدغه هاي بشر امروزي برنامه ريزي روزانه و دستبابي به بالاترين بازدهي است. انتخاب يك يا چند فعاليت مورد نظر در ميان انبوهي از كارها و مشغله هاي روزانه كار آساني نيست. براي مديريت زمان و داشتن برنامه اي منظم ابتدا بايد خواسته ها و اولويت هاي خود را مشخص كنيم.

در برنامه ريزي كمالگرا نباشيد: يكي از موانع برنامه ريزي كارهاي روزانه،‌ كمالگرا بودن است. وقتي مي خواهيم برنامه اي براي يك روز تنظيم كنيم،‌ سعي ميكنيم ليستي از كارهاي مختلف را در آن بگنجانيم كه تا آخر روز كاري بايد تمام شود اما همين امر باعث مي شود نتوانيم كارها را مديريت كنيم. اگر تجربه برنامه ريزي كارهاي روزانه را نداريد،‌ برنامه اي واقع بينانه طراحي كنيد و از برنامه هاي ” فانتزي” پرهيز كنيد زيرا ” سنگ بزرگ علامت نزدن است”. در مطالب گذشته نيز در بحث مطالعه گفتيم اگر بخواهيم برنامه ريزي براي كتابخواني داشته باشيم هم نبايد كمالگرا باشيم زيرا تصميم ميگيريم در يك روز نيمي از يك كتاب را به اتمام برسانيم اما در روزهاي بعد،‌ انرژي مطالعه نخواهيم داشت.

واقعيت اين است كه نميتوان كارهاي مد نظر را مو به مو انجام داد. پس هميشه مقياسي براي كارهاي انجام نشده قرار دهيد. مثلا اگر در روز بتوانيد 70 درصد از كارهاي مد نظر را انجام دهيد،‌ راضي خواهيد بود. مشكل افراد كمالگرا اين است كه هيچ وقت راضي نمي شوند و هميشه فكر مي كنند كه ميتوانستند عملكرد بهتري داشته باشند. اين ذهنيت توليد اضطراب می كند و در دراز مدت از انگيزه فرد مي كاهد.

براي افرادي كه شاغل هستند اين مسئله جدي تر است. از طرفي بايد به شغل خود بپردازند و پس از آن به خانواده رسيدگي كنند و از طرف ديگر،‌ به اهداف و علايق خود نيز بپردازند. اين امر باعث ميشود استرس زيادي را تحمل كنند زيرا نمي خواهند دچار روزمرگي و يكنواختي در زندگي شوند. پيشنهاد ميشود از جدول زير براي انجام حداقل يك فعاليت در روز استفاده كنند.

چه زماني بيشترين بازدهي را داريد؟ براي من بيشترين بازدهي مطالعه در ساعات پاياني شب است. در اين زمان تمركز بيشتري بر مطالعه دارم و فكر كردن برايم آسانتر است. من به اين شكل برنامه ريزي كرده ام كه فعاليت هاي فيزيكي و عملي را در روز انجام ميدهم و فعاليت هايي كه نياز به تمركز دارند را به شب موكول مي كنم. شما نيز ساعاتي كه انرژي بيشتري براي انجام كارهاي روزانه را داريد مشخص كنيد و در آن برهه به فعاليت بپردازيد.

آيا اهداف خود را مشخص كرده ايد؟ در جدول زير اهداف خود را مشخص كنيد و موانع موجود را نيز ذكر كنيد. همچنين كارهايي را كه براي رسيدن به هدف خود در يك روز را انجام ميدهيد را يادداشت كنيد. پس از مدتي خواهيد ديد چه اقداماتي در راستاي اهداف خود انجام داده ايد اين ميتواند بعنوان نقشه راهي براي شما قرار گيرد تا روند حركت خود به سوي هدف را پيگيري كنيد.

چگونه برنامه ریزی روزانه داشته باشيم

مزيت اين كار را ميتوان در ليست زير ديد:

  • اولويت بندي كارهاي مهم
  • جلوگيري از انجام كارهاي برنامه ريزي نشده
  • انجام كارهايي در راستاي هدف
  • پيگيري روند انجام كارها از طريق مشاهده برنامه هاي انجام شده