سرای دانش

تاریخ تحویل کارنامه در دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

تحویل کارنامه نیم سال اول تحصیلی در روز چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398

 

تاریخ تحویل کارنامه در دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

 

اولیا گرامی تحویل کارنامه ی دانش آموزان عزیز پیش دبستان و دبستان سرای دانش واحد مرزداران در روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 از ساعت 9:00 الی 14:30 انجام خواهد شد.