سرای دانش

گزارش چند از 10 همه درس‌ها در آزمون 15 فروردین 99

آمار هایی برای هدف گذاری آزمون بعد

آمار هایی برای هدف گذاری آزمون بعد

در جدول زیر جایگاه خود را پیدا کنید . چند از 10 خود را با هم ترازهایتان مقایسه کنید و سپس برای آزمون بعد هدف گذاری کنید .اگر خوب دقت کنید وقتی چند از 10خود را در هر درس فقط یک واحد افزایش دهید  رتبه و ترازتان  به طرز چشم گیری تغییر می کند و جا به جا می شود . شما برای هدف گذاری و برنامه ریزی به اطلاعات و آمار نیاز دارید . ما به طور منظم اطلاعات ضروری را در اختیار شما قرار می دهیم .

 

دقت داشته باشید برای دریافت فایل با کیفیت و مشاهده بهتر جدول ها فایل های ضمیمه را دانلود کنید.

 

 یک نمونه فایل مربوط به دوازدهم تجربی را در ادامه مشاهده می کنید ، سایر گروه ها را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

 

 

 

 

دقت داشته باشید برای دریافت فایل با کیفیت و مشاهده بهتر جدول ها فایل های ضمیمه را دانلود کنید.

 

اطلاعات سایر گروه ها به زودی در این قسمت قرار می گیرد.


دوازدهم تجربی
دوازدهم ریاضی

دوازدهم انسانی

یازدهم تجربی

یازدهم ریاضی

یازدهم انسانی

هنر

منحصرا زبان

دهم تجربی

دهم ریاضی

دهم انسانی

نهم

هشتم

هفتم

ششم دبستان