سرای دانش

جدول میانگین وانحراف معیار همه درس‌ها همه پایه‌ها 15 فروردین

با داشتن میانگین و انحراف معیار می توانید به سادگی تراز خودتان را محاسبه کنید.

با داشتن میانگین و انحراف معیار می توانید به سادگی تراز خودتان را محاسبه کنید.

 

دانش آموزان گرامی ، اولیای گرامی و پشتیبانان دلسوز

لطفا با استفاده از جدول های زیر و روش محاسبه تراز که به سادگی(در سه مرحله) در اینجا توضیح داده شده است. ، تراز خود را در درس های مختلف محاسبه کنید و به دیگران نیز آموزش دهید.

 

توضیح ضروری در باره ی نمره ی تراز : نمره ی تراز با سه عامل محاسبه می شود که از این سه مورد فقط یکی در اختیار شماست : درصد خودشما در هر درس ( که در اختیار شماست و به سطح دانش و آمادگی شما بستگی دارد ) و میانگین نمره ی همه ی دانش آموزان در هر درس  ( که به عملکرد شما و همه ی دانش آموزان بستگی دارد و شما روی عملکرد بقیه دخالت و تاثیری ندارید ) و انحراف معیار در هر درس ( که به پراکندگی نمره های همه ی دانش  آموزان بستگی دارد و شما در این مورد هم دخالت و تاثیری ندارید )

نتیجه این که پس از هر آزمون تا زمانی که عملکرد بقیه معلوم نشود نمره ی تراز شما هم معلوم نمی شود .

برای آن که خود شما هم بتوانید نمره ی ترازتان را محاسبه کنید از آزمون گذشته ، میانگین نمره ی  دانش آموزان و انحراف معیار هر درس را  برای هر پایه اعلام می کنیم تا دانش آموزان و اولیا و پشتیبانان بتوانند خودشان هم نمره ی تراز را محاسبه کنند .

 

روش محاسبه ی نمره ی تراز

با در دست داشتن میانگین و انحراف معیار در هر درس ، محاسبه ی نمره ی تراز ،خیلی ساده است .

قدم اول : درصد خودتان در هر درس را منهای میانگین همان درس می کنید

قدم دوم : حاصل را بر انحراف معیار تقسیم می کنید

قدم سوم : خارج قسمت را در عدد 1000 ضرب می کنید و نتیجه را با عدد 5000جمع می کنید . نمره ی ترازشما در آن درس به دست می آید

 

مثال :

فرض کنید پاسخگویی شما در درس دین و زندگی دوازدهم آزمون 15 فروردین 50 درصد است.

قدم اول : عدد 31 که میانگین درصد دانش آموزان در این درس است را از 50 کم می کنیم که نتیجه عدد 19 می شود.

قدم دوم : 19 را بر 26 که انحراف معیار این درس است تقسیم می کنیم . خارج قسمت می شود 0.730

قدم سوم : خارج قسمت یعنی 0.730 را در 1000 ضرب کرده و با 5000 جمع می کنیم که حاصل می شود : 5730

یعنی تراز شما در این درس 5730 می باشد. اگر تفاوت جزئی با تراز واقعی شما وجود دارد به دلیل گرد شدن میانگین درصد و انحراف معیار است. 

 

یک نمونه جدول را در ادامه مشاهده می کنید.

جدول مربوط به پایه خودتان را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید

دوازدهم تجربی

دوازدهم ریاضی

دوازدهم انسانی

هنر

منحصرا زبان

یازدهم تجربی

 یازدهم ریاضی  

یازدهم انسانی

دهم تجربی 

دهم ریاضی 

دهم انسانی 

نهم 

هشتم 

هفتم 

ششم دبستان

پنجم دبستان 

چهارم دبستان 

سوم دبستان 

دوم دبستان