سرای دانش

برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش (( واحد الغدیر )) به تفکیک پایه سال تحصیلی 1400-99

🌸🌸اولین روز مدرسه خاطره ایست برای تمام عمر این خاطره را جاودانه کنیم 🌸🌸

برنامه هفتگی کلاس اول :

برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش (( واحد الغدیر )) به تفکیک پایه سال تحصیلی 1400-99

برنامه هفتگی کلاس دوم :

برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش (( واحد الغدیر )) به تفکیک پایه سال تحصیلی 1400-99

برنامه هفتگی کلاس سوم :

برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش (( واحد الغدیر )) به تفکیک پایه سال تحصیلی 1400-99

برنامه هفتگی کلاس چهارم یاس :

برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش (( واحد الغدیر )) به تفکیک پایه سال تحصیلی 1400-99

برنامه هفتگی کلاس چهارم لاله :

برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش (( واحد الغدیر )) به تفکیک پایه سال تحصیلی 1400-99

برنامه هفتگی کلاس پنجم یاس :

برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش (( واحد الغدیر )) به تفکیک پایه سال تحصیلی 1400-99

برنامه هفتگی کلاس پنجم لاله :

برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش (( واحد الغدیر )) به تفکیک پایه سال تحصیلی 1400-99

برنامه هفتگی کلاس ششم یاس :

برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش (( واحد الغدیر )) به تفکیک پایه سال تحصیلی 1400-99

برنامه هفتگی کلاس ششم لاله :

برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش (( واحد الغدیر )) به تفکیک پایه سال تحصیلی 1400-99

دختر من اولین روز مدرسه مبارکت باشد

الهی که در طول همه سال های تحصیلیت موفق باشی

روز اول مدرسه رفتن رو بهت تبریک میگم 

🌸🌸🌸🌸