سرای دانش

اخبار

بازدید از نمایشگاه کتاب تهران دبیرستان سرای دانش سعادت آباد

بازدید از نمایشگاه کتاب تهران دبیرستان سرای دانش س...

صبحگاه در دبیرستان سرای دانش سعادت آباد

صبحگاه در دبیرستان سرای دانش (سعادت آباد)

زنگ کار در کلاس در دبیرستان سرای دانش(سعادت آباد)

در مدرسه سرای دانش واحد سعادت آباد این زنگ به شکل ...

برگزاری امتحانات میان نوبت دبیرستان سرای دانش (سعادت آباد)

امتحانات میان نوبت دبیرستان سرای دانش سعادت آباد د...

اردوی مطالعاتی نوروز 97 دبیرستان سرای دانش سعادت آباد

اردوی نوروزی از تاریخ 02/01/97 تا تاریخ 12/01/96 د...

آزمون انتخاب رشته دبیرستان سرای دانش(سعادت آباد)

آزمون انتخاب رشته نهم به دهم در دبیرستان سعادت آبا...

میدان تیر درس آمادگی دفاعی دبیرستان سرای دانش(سعادت آباد)

اردوی عملی درس آمادگی دفاعی دبیرستان سعادت آباد بر...

جشن پیشرفت تحصیلی سرای دانش (سعادت آباد)

هر ساله جشنی با عنوان جشن پیشرفت تحصیلی در مدارس س...