سرای دانش

اخبار

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

کلاس سوم قاصدک، نام پشتیبان: غزاله سلیمانی خوش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

کلاس سوم شاپرک ، نام پشتیبان: حانیه کلانتری

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

کلاس اول ، نام پشتیبان: خانم روستا

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

کلاس دوم الوند ، نام پشتیبان: سارا بابائی فلاح

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

کلاس سوم قاصدک، پشتیبان: غزاله سلیمانی خوش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

کلاس سوم شاپرک، نام پشتیبان: خانم حانیه کلانتری

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

کلاس ششم امیرکبیر، نام پشتیبان: خانم سارا معرفت

عید سعید غدیر خم گرامی باد

عید سعید غدیر خم پیشاپیش بر همه مسلمانان جهان مبار...

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

پایه دوم الوند ، نام پشتیبان: خانم سارا بابائی فلا...

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول ، نام پشتیبان: مینا روستا

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

کلاس سوم شاپرک ، نام پشتیبان: حانیه کلانتری

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم قاصدک ، نام پشتیبان: خانم غزاله سلیمانی خ...

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول ، نام پشتیبان: مینا روستا

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم شاپرک ، نام پشتیبان: خانم حانیه کلانتری

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم نظام الملک، نام پشتیبان: خانم فرزانه نوری

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

پایه پنجم ، نام پشتیبان: خانم زهرا هنرمند

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم امیرکبیر ، نام پشتیبان: خانم سارا معرفت

برگزاری کلاس های آموزشی روانشناسی

کلاس های آموزشی مشاوره مخصوص پشتیبانان و دبیران دب...

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

پایه پنجم ، نام پشتیبان: زهرا هنرمند

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم نظام الملک، نام پشتیبان: خانم فرزانه نوری

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول دبستان ، نام پشتیبان: مینا روستا

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم امیرکبیر ، نام پشتیبان: سارا معرفت

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم امیرکبیر ، نام پشتیبان: سارا معرفت

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

پایه پنجم ، نام پشتیبان: خانم زهرا هنرمند

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم نظام الملک ، نام پشتیبان : خانم فرزانه نو...

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم امیرکبیر ، پشتیبان : خانم سارا معرفت

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

پایه پنجم ، پشتیبان: خانم زهرا هنرمند

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم نظام الملک ، نام پشتیبان: فرزانه نوری

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

کلاس اول، نام پشتیبان : خانم مینا روستا

گزارش کلاسی روز سه شنبه پایه سوم شاپرک

پایه سوم شاپرک ، نام پشتیبان: خانم حانیه کلانتری