سرای دانش

اخبار

تمدید مهلت ثبت نام در مدارس سمپاد

فرصت ثبت نام در آزمون ورودی مدارس استعداد های درخش...

فعالیت های کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

کلاس چهارم یمینی شریف ، نام پشتیبان: خانم تقی زاده...

تاریخ تحویل کارنامه در دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

تحویل کارنامه نیم سال اول تحصیلی در روز چهارشنبه ...

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول ، نام پشتیبان: خانم مینا روستا

گزارش کلاس پایه دوم دبستان مرزداران

پایه دوم البرز، نام پشتیبان: خانم منصوره قانعی

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

کلاس دوم البرز ، نام پشتیبان: خانم سارا بابائی فلا...

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم، نام پشتیبان: خانم نوری

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

کلاس دوم الوند ، نام پشتیبان : خانم سارا بابائی فل...

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

پایه چهارم یمینی شریف ، نام پشتیبان: خانم زهرا تقی...

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

پایه چهارم شکوهی ، نام پشتیبان: خانم سحر قربانی

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

پایه دوم البرز ، نام پشتیبان: خانم منصوره قانعی

کلاس مهارت های زندگی

یادگیری رفتار جرات مندانه در زنگ مهارت های زندگی

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول، نام پشتیبان: خانم روستا

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

پایه پنجم، نام پشتیبان: خانم اردی خانی

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

پایه دوم البرز، نام پشتیبان: خانم قانعی

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول دبستان، نام پشتیبان: خانم مینا روستا

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

پایه چهارم شکوهی ، نام پشتیبان: خانم سحر قربانی

معرفی برترین های نیمسال اول دبستان مرزداران

معرفی همه ی دانش آموزان برتر دبستان پسرانه ی سرای ...

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

کلاس ششم نظام الملک، نام پشتیبان: خانم فرزانه نوری

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم قاصدک، نام پشتیبان: خانم غزاله سلیمانی

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

پایه چهارم یمینی شریف ، نام پشتیبان: خانم تقی زاده

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

پایه دوم الوند، نام پشتیبان: سرکار خانم بابائی فلا...

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم قاصدک، نام پشتیبان: خانم غزاله سلیمانی

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم نظام الملک؛ نام پشتیبان: خانم فرزانه نوری

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

پایه دوم الوند، نام پشتیبان: خانم بابایی فلاح

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

پایه پنجم، نام پشتیبان: خانم اردی خانی

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول، نام پشتیبان: مینا روستا

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

پایه چهارم شکوهی ، نام پشتیبان: خانم قربانی

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم قاصدک ؛ نام پشتیبان: سرکار خانم سلیمانی

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم نظام الملک، نام پشتیبیان: سرکار خانم نوری