سرای دانش

اخبار

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم قاصدک، نام پشتیبان: خانم غزاله سلیمانی

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم نظام الملک؛ نام پشتیبان: خانم فرزانه نوری

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

پایه دوم الوند، نام پشتیبان: خانم بابایی فلاح

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

پایه پنجم، نام پشتیبان: خانم اردی خانی

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول، نام پشتیبان: مینا روستا

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

پایه چهارم شکوهی ، نام پشتیبان: خانم قربانی

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم قاصدک ؛ نام پشتیبان: سرکار خانم سلیمانی

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم نظام الملک، نام پشتیبیان: سرکار خانم نوری

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم امیرکبیر، نامشتیبان: خانم سارا معرفت

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

پایه دوم الوند، نام پشتیبان: خانم سارا بابائی فلاح

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

کلاس پنجم، نام پشتیبان: خانم اردی خانی

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول، نام پشتیبان: خانم روستا

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم نظام الملک، نام پشتیبان: خانم نوری

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه ی سوم قاصک ، نام پشتیبان: خانم غزاله سلیمانی

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

پایه دوم الوند، نام پشتیبان: سرکار خانم بابایی

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

پایه چهارم دبستان، نام پشتیبان: خانم عرفانی فر

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

پایه پنجم، نام پشتیبان: خانم اردی خانی

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم شاپرک، نام پشتیبان: خانم کلانتری

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

کلاس چهارم شکوهی، نام پشتیبان: خانم قربانی

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول، نام پشتیبان: مینا روستا

اپتومتری دانش آموزان دبستان سرای دانش مرزداران

امروز در پیش دبستان و دبستان پسرانه سرای دانش واحد...

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

کلاس ششم نظام الملک، نام پشتیبان: خانم نوری

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

کلاس سوم قاصدک، نام پشتیبان: خانم سلیمانی

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

پایه دوم الوند، نام پشتیبان: خانم بابائی فلاح

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

پایه دوم البرز؛ نام پشتیبان: خانم قانعی

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

پایه چهارم یمینی شریف؛ نام پشتیبان: خانم عرفانی فر

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

پایه پنجم، نام پشتیبان: خانم مونا اردی خانی

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم شاپرک، نام پشتیبان: خانم کلانتری

گزارش کلاسی پایه چهارم دبستان مرزداران

پایه چهارم شکوهی، نام پشتیبان: خانم قربانی

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم نظام الملک، نام پشتیبان: خانم نوری