سرای دانش

کادر آموزشی


سازماندهی در سازمان آموزشی یعنی انتخاب افراد و منابع کارآمد و قراردادن آنها درجای لازم و تعییی روابی بی آنها به منظور دست یابی به اهداف نظام آموزشی و بنا بر همی اصل ستاد مدارس سرای دانیش بیا انتخیاب و گزینش یک مدیر برتر آموزشی و انتخاب معلمان و کادر آموزشی متخصص براساس ویژگی ها و نیاز دانش آموزان با پایه های تحصیلی مختلف تمام تلاش خود را جهت ایجاد یک فضای آموزشی مطلوب ارائه نموده است.