سرای دانش
  • 14 اسفند 1397
  • 1397

جمع متناظر با محور

انجام بازی و ریاضی برای یادگیری جمع دانش آموزان پایه اول یادگیری جمع با كمك محور: یكی از راهكار های آموزش جمع با استفاده از جمع است كه دانش آموزان به صورت عینی حركت به سمت جلو و افزایش اعداد را بعد از انجام جمع می بینند. كاری كه برای آسان سازی فهم این آموزش برای دانش آموزان انجام شده است، به این شرح است كه یك محور روی زمین كشیده می شود دانش آموزان به شكل خرگوش هایی می شوند كه به دنبال هویج هستند اما هویج آن ها بعد از حل معمای جمع به آن ها تحویل داده می شود، یكی از دخترانم سوال جمع طرح می كند و خر گوش پس از شمارش اعداد روی محور روی آن اعداد می پرد كه در واقع پرش آن ها همان فلش های بلند روی محور است.