سرای دانش
  • 18 آبان 1398
  • 1398

تدریس واژه آموزی پیشوند (بی)

امروز در زنگ فارسی واژه آموزی صفحه ی ۱۹ مربوط به پیشوند (بی) تدریس شد..ابتدا کلمه هایی را با پیشوند (با) پای تخته نوشتیم.سپس متضاد آن کلمه ها را با پیشوند (بی) نوشتیم.در پایان از دانش آموزان خواستیم که هر کدام کلماتی را با پیشوند های گفته شده مثال بزنند و با آن جمله بسازند.