سرای دانش
  • 29 اردیبهشت 1398
  • 1398

آموزش ویژگی هفتم: آزمون های برنامه ای

در این ویدیو خانم الهه عمویی معاون آموزشی دبستان دخترانه پرسش درباره آزمون های برنامه ای، هفتمین ویژگی مدارس سرای دانش توضیح می دهند.