سرای دانش
  • 14 اسفند 1397
  • 1397

بازیابی آموخته ها

بازیابی آموخته ها روشی است که در آن دانش آموز پس از پایان تدریس دبیر، با کنار گذاشتن جزوه و کتاب سعی در به خاطر آوردن مطالب مطرح شده داشته و آنها را در مدت زمان 10 دقیقه، در دفتری به نام دفتر بازیابی آموخته ها ثبت می کند. این کار باعث تعمیق یادگیری و افزایش تمرکز دانش آموزان می شود و به دبیر و پشتیبان کمک می کند که از ویژگی های فردی و نحوه یادگیری هر دانش آموز اطلاعات کسب کند.

media-object

فاطمه باقری

توضیحات بسیار عالی و برای دانش آموزان نا آشنا با مجموعه مدارس سرای دانش بسیار مفید واقع خواهد شد.

media-object

مطهره طوریان

بازیابی آموخته ها بازخورد بسیار خوبی برای دبیر و پشتیبان است تا متوجه شوند روش های به کار گرفته شده در تدریس و تمرین تا چه حد در یادگیری دانش آموزان موثر بوده است. بازیابی آموخته ها از ویژگی های آموزشی است که تاثیر مثبت آن در آموزش کاملا مشهود است.