سرای دانش
  • 10 فروردین 1398
  • 1398

مصاحبه با سمیرا پاکزاد مشاور آموزشی در دبیرستان رسالت

توضیحات روش های مطالعه و منابع مطالعاتی در اردوی نوروزی دوره دوم در مصاحبه با خانم سمیرا سادات پاکزاد کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه خوارزمی، مشاور آموزشی دوازدهم در دبیرستان دخترانه رسالت