سرای دانش
  • 29 اردیبهشت 1398
  • 1398

آموزش ویژگی پنجم: خلاصه درس

در این ویدیو خانم معصومه حاج ابراهیمی مدیر متوسطه دوره دوم دخترانه فلسطین درباره خلاصه درس، پنجمین ویژگی سرای دانش توضیح می دهند.