سرای دانش
  • 29 اردیبهشت 1398
  • 1398

آموزش ویژگی چهارم: طرح درس

در این ویدیو خانم زهره خانجانی مدیر دبستان دخترانه پرسش درباره طرح درس، چهارمین ویژگی مدارس سرای دانش توضیح می دهند.