سرای دانش
  • 21 اسفند 1397
  • 1397

فعالیت های آموزشی دانش آموزان حافظ 2 در نیمسال اول

این کلیپ شامل فعالیت های آموزشی دانش آموزان سرای دانش حافظ 2 در نیمسال اول تهیه شده است که در جشن پیشرفت درسی نمایش داده شد.