سرای دانش
  • 10 اردیبهشت 1398
  • 1398

تدریس فارسی از درس ایران زیبا

در زنگ فارسی پایه دوم دبستان پرسش آموزش مکان های دیدنی شهر های مختلف ایران به صورت بازی با کارت های شهر و مکان انجام شد، به این ترتیب که مکان های دیدنی هر شهر در کنار کارت مربوط به آن شهر به وسیله ی دانش آموزان قرار می گرفت.