سرای دانش
  • 14 بهمن 1397
  • 1397

اجرای نمایش درس فارسی سوم دبستان

دانش آموزان در طی 3 هفته تمرین برای اجرای درس حکایت (بهانه) با یکدیگر هماهنگ شده و برای تفهیم بهتر حکایت آن را به صورت نمایش اجرا می کنند.