سرای دانش
  • 23 شهریور 1398
  • 1398

اردو کاخ موزه گلستان

توضیحات خانم درخشان دبیر مطالعات اجتماعی دوره دوم دبستان پرسش در مورد: سازمان یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد)، علت نام گذاری کاخ گلستان (معماری) ، موزه شمس العماره(بلندترین ساختمان تهران در زمان قدیم) ، موزه مردم شناسی(معرفی اقوام ایرانی) و آداب اردو باعث شد تا دنش آموزان با شناخت بهتری در این اردوی به یاد ماندی شرکت کنند.