سرای دانش
  • 15 اردیبهشت 1398
  • 1398

بازدید از ایستگاه آتش نشانی

دانش آموزان پایه های سوم شکوهی و سوم یمینی شریف در قالب یک اردوی علمی از ایستگاه آتش نشانی بازدید کردند. در این بازدید علمی ، با سختی ها و ویژگی های این حیطه ی کاری آشنا شدند. آقای آتش نشان توصیه های مربوطه را در این ویدئوی کوتاه ، مفید و مختصر بیان می کنند.