سرای دانش
  • 2 خرداد 1398
  • 1398

لوحه خوانی در جشن الفبا دبستان پرسش

خدایا تو را سپاس می گویم به خاطره آنچه که در گذشته نمی دانستم و اکنون با آموختن حروف الفبا از الف ادب را ، از ب بیداری را ، از ص صداقت را، از نون نظم را و از خ خدمت را می دانم. ادب را در رفتارم ، بیداری را در رو به رو شدن با دشمن ، صداقت را در زندگی ، نظم را در کارم و خدمت کردن به میهنم قرار خواهم داد و از تو یاری و مدد می خواهم . جشن الفبا مبارک