سرای دانش
  • 26 فروردین 1398
  • 1398

آموزش -ُ استثنا

در دبستان پرسش معلم خوش ذوق پایه اول تدریس نشانه ( -ُ استثنا ) را با خواندن شعر و داستان انجام داد و توانست، کلماتی که با -ُ استثنا شروع می شوند را به خوبی در ذهن دانش آموزانش تثبیت کند. همچنین برای ایجاد انگیزه بیشتر آنها قبل از تدریس یک کار دستی از نوک (جوجه) برای آنها تهیه کردند.

media-object

بهناز علی اکبر

آفرین چقدر قشنگ :) همیشه موفق باشند