سرای دانش
  • 29 اردیبهشت 1398
  • 1398

آموزش ویژگی سوم: کار در کلاس

در این ویدیو خانم نرگس اعوانی مدیر متوسطه دوره دوم دخترانه رسالت درباره کاردرکلاس، سومین ویژگی مدارس سرای دانش توضیح می دهند.