سرای دانش
  • 28 اردیبهشت 1398
  • 1398

کتاب خوانی در پایه اول

استفاده از قاب تلویزیون به منظور تقویت کتاب خوانی دانش آموزان ایده ای خلاقانه و جدید توسط معلم پایه اول دبستان پرسش بود تا دانش آموزان بتوانند علاوه بر تقویت روان خوانی کتاب های متنوع ، اعتماد به نفس خود را هنگام صحبت کردن برای سایرین ، افزایش دهند و دیگری ترسی از صحبت کردن در جمع را نداشته باشند.