سرای دانش
  • 17 اردیبهشت 1398
  • 1398

اجرای سرود شده ام 9 ساله در جشن تکلیف

جشن تکلیف یعنی اینکه نوجوان به مرحله ای رسیده که این قابلیّت را پیدا کرده که خدای متعال با او حرف بزند. تکلیف یعنی مأموریّتی که خدای متعال به شما میدهد که اگر این مأموریّت را به بهترین وجهی انجام بدهید، زندگی شخصی خودتان و زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی را به خوشبختی نزدیک میکنید؛ این معنای تکلیف است. در این راستا با برگزاری سرود زیبای ((شده ام 9 ساله)) توسط دانش آموزان دبستان پرسش و درخشان برگزاری جشن تکلیف حال و هوای دیگری به خود گرفت : شده ام نه ساله جشن تکلیف من است /جا نماز و چادر همه در کیف من است /دین من اسلام است من مسلمان هستم /می رسد صوت اذان شاد و خندان هستم /چادری داده به من هدیه ای مادر من /مثل تاجی از گل چادرم بر سر من /شده ام نه ساله بعد از این خوشحالم /چون فرشته شده است دست هایم، بالم /می پرم رو به خدا لحظه ی سبز نماز /پنج نوبت هر روز می کنم راز و نیاز /مثل گل می شکفم باز در سایه دین /ای خدا! شکر! شدم زود همسایه ی دین