سرای دانش
  • 18 دی 1398
  • 1398

تقویت تمرکز

هدف ازاین بازی تقویت مهارت های تمرکز وهمچنین دست ورزی وتقویت ماهیچه ها می باشد.