سرای دانش
  • 21 اسفند 1397
  • 1397

جشن صدگان

در دبستان سرای دانش واحد مرزداران، دانش آموزان پایه دوم شاپرک به همراه آموزگار گرامی و پشتیبانشان عدد صد و پس از آن اعداد سه رقمی را یاد گرفتند. و این یادگیری را با خواندن شعری که آموزگار سروده بود و دریافت جوایز ویژه از آموزگارشان جشن گرفتند.