سرای دانش
  • 17 مهر 1398
  • 1398

بازي تمركز حواس در پیش دبستانی پرسش

در طي اين فعاليت دايره هايي با سه رنگ متفاوت بر روي تخته كلاس كشيده شد و از دختران عزيزمان خواسته شد كه طي دفعات سريع و مكرر كه دبير كلاس ميفرمايد،رنگ هاي درست را انتخاب كنند. در نتيجه اين فعاليت با ایجاد فضایی شاد و مفرح به وسیله انجام بازی، قدرت توجه و دقت آنها نیز تقویت شد.