سرای دانش
  • 2 مرداد 1397
  • 1397

جشن پیشرفت تحصیلی

گفت و گوی آقای قلم چی و دانش آموزان دبستان الغدیر در جشن پیشرفت تحصیلی