سرای دانش
  • 4 فروردین 1399
  • 1399

درس سیزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی متوسطه دوره دوم سرای دانش رسالت

درس سیزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی مدرس: سرکار خانم مونا مصیبی