سرای دانش
  • 23 اردیبهشت 1398
  • 1398

آموزش ویژگی نهم: مشاوره تخصصی دبیر

در این ویدیو خانم فاطمه اکبری معاون آموزشی دبستان دخترانه الغدیر مشاوره تخصصی دبیر، نهمین ویژگی آموزشی مدارس سرای دانش را توضیح می دهند.