سرای دانش
  • 25 اردیبهشت 1399
  • 1399

آموزش ویژگی اول - حضور پشتیبان

در این ویدیو خانم زهرا خندان معاون آموزشی واحد ملک درباره حضور پشتیبان ، اولین ویژگی آموزشی مدارس سرای دانش ، توضیح می دهند .