سرای دانش
  • 27 خرداد 1399
  • 1399

ماشین ها علوم نهم

مبحث ماشین ها علوم پایه نهم با تدریس خانم افضلی