سرای دانش
  • 25 اردیبهشت 1399
  • 1399

آموزش ویژگی دوم - آزمون صبحانه

در این ویدیو آقای بهنام اسماعیلی معاون آموزشی واحد متوسطه دوره دوم حافظ درباره آزمون صبحانه ، دومین ویژگی آموزشی سرای دانش ، توضیح می دهند .