سرای دانش
  • 21 اسفند 1397
  • 1397

فعالیت های پرورشی و انضباطی دبیرستان حافظ 2

این کلیپ شامل فعالیت های انضباطی و پرورشی نیمسال اول دانش آموزان دبیرستان سرای دانش ـ حافظ 2 می باشد.

media-object

محمدرضا حسین زاده

بسیار عالی