سرای دانش
  • 2 مرداد 1397
  • 1397

جشن پیشرفت تحصیلی

جشن پیشرفت تحصیلی دبیرستان سرای دانش واحد سید خندان