سرای دانش
  • 2 مرداد 1397
  • 1397

پیشرفت تحصیلی

اجرای سرود دانش آموزان مقطع دبستان در جشن پیشرفت تحصیلی