سرای دانش
  • 29 اردیبهشت 1398
  • 1398

آموزش ویژگی هشتم: بازیابی آموخته ها

در این ویدیو خانم نازنین جباری معاون آموزشی متوسطه دوره اول دخترانه رسالت درباره بازیابی آموخته ها، هشتمین ویژگی مدارس سرای دانش توضیح می دهند.