سرای دانش
  • 21 اسفند 1397
  • 1397

جشن پیشرفت درسی سرای دانش فلسطین پرشورتر از هر سال

تعامل و مشارکت اولیا و دانش اموزان با کادر اجرایی مدرسه و پشتیبانها در برگزاری جشن پیشرفت درسی مثال زدنی بود این جشن برای تقدیر از دستاوردهای پژوهشی، پرورشی ، درسی ، فرهنگی و ورزشی دانش آموزان هر ساله در ماه اسفند (در شروع نیمسال تحصیلی دوم) برگزار می گردد.