سرای دانش
  • 21 دی 1398
  • 1398

انجام آزمایش نام گذاری قطب های آهنربا در پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

وسایل آزمایش : سوزن ته گرد ،ظرف پلاستیکی پر از آب ،آهنربا/ دبیر علوم پایه چهارم خانم توبک به همراه دانش آموزان این پایه چندبار آزمایش موردنظر را انجام دادند و مشاهده کردند که همواره رنگ قرمز به سمت قطب جنوب کلاس و رنگ آبی به سمت قطب مثبت کلاس قرار می گیرد .