آزمایش علوم در دوره دوم

انجام آزمایش علوم

انجام آزمایش های متنوع در پایه های چهارم / پنجم / ششم توسط دبیرمربوطه سرکارخانم مهسا یارحسینی

آزمایش ترکیب جوش شیرین و سرکه 
و ساخت ماکت استخوان ها ، غضروف و مفصل دست ها 
کلاس پنجم لاله

ساخت ماکت ماهیچه های دو سر و سه سر بازو در حالت خم و راست بودن دست

کلاس پنجم یاس 👆

ساخت ماکت کوه آتشفشان فعال با استفاده از جوش شیرین و سرکه
 پایه ششم لاله

ساخت دماسنج انبساطی
پایه چهارم 

ساخت ماکت کوه آتشفشان فعال با استفاده از جوش شیرین و سرکه
پایه ششم

فرم نظردهی