تدریس نشانه * س * - اول لاله سرای دانش الغدیر

دختر گلم نوراجان که لطف کردند و بمناسبت تدریس نشانه ی "س"میزبان امروز کلاس بودند 😍😍

فرم نظردهی