تدریس نشانه پ / اول لاله

تدریس نشانه پ / سرای دانش واحد الغدیر

دختر گلم فرنیاجان که لطف کردند و بمناسبت تدریس نشانه ی 
"پ" میزبان امروز کلاس بودند

😍😍😍😍😍
ازاولیای محترم فرنیاجان هم برای پذیرایی امروز بمناسبت تدریس جدید بسیار سپاسگزاریم

🙏🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃

فرم نظردهی