تدریس نشانه ی "اِ / اول لاله سرای دانش واحد الغدیر

دختر گلم آنیتاجان که لطف کردند و بمناسبت تدریس نشانه ی "اِ"میزبان امروزکلاس بودند

فرم نظردهی